Stagii de practică și orientare profesională pentru elevii din regiunea Nord-Vest

Documente

Rapoarte de selecție GRUP ȚINTĂ

Rapoarte intermediare

Rapoarte finale

Rapoarte finale

Rapoarte intermediare

Raport intermediar de evaluare și selecție pentru clasa XC

Liceul Tehnologic Voievodul Gelu Zalău

 publicat 26.07.2021

Raport intermediar de evaluare și selecție pentru clasa XB

Liceul Tehnologic Voievodul Gelu Zalău

 publicat 23.06.2021

Raport final de evaluare și selecție pentru clasa XB

Liceul Tehnologic Voievodul Gelu Zalău

 publicat 30.06.2021

Raport intermediar de evaluare și selecție pentru clasa XIA

Liceul Tehnologic Voievodul Gelu Zalău

 publicat 24.05.2021

Raport final de evaluare și selecție pentru clasa XIA

Liceul Tehnologic Voievodul Gelu Zalău

 publicat 31.05.2021

Raport intermediar de evaluare și selecție pentru clasa XD

Liceul Tehnologic Voievodul Gelu Zalău

 publicat 21.04.2021

Raport final de evaluare și selecție pentru clasa XD

Liceul Tehnologic Voievodul Gelu Zalău

 publicat 28.04.2021

Raport intermediar de evaluare și selecție pentru clasa XC

Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca

 publicat 22.03.2021

Raport final de evaluare și selecție pentru clasa XC

Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca

 publicat 30.03.2021

Raport intermediar de evaluare și selecție pentru clasa XB

Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca

 publicat 19.02.2021

Raport final de evaluare și selecție pentru clasa XB 

Liceul Tehnologic nr. 1 Cluj-Napoca

publicat 26.02.2021

 

Raport intermediar de evaluare și selecție pentru clasa XB 

Liceul Tehnologic VLĂDEASA Huedin

 publicat 25.01.2021

Raport final de evaluare și selecție pentru clasa XB 

Liceul Tehnologic VLĂDEASA Huedin

publicat 29.01.2021

 
 

Raport intermediar de evaluare și selecție pentru clasa XIB 

Liceul Tehnologic VLĂDEASA Huedin

publicat 11.12.2020

 11.

Raport final de evaluare și selecție pentru clasa XB 

Liceul Tehnologic VLĂDEASA Huedin

publicat 18.12.2020

 
 

Despre proiect

       Proiectul „Stagii de practică și orientare profesională pentru elevii din regiunea Nord-Vest” este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020 și este implementat de Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum pe o perioadă de 24 luni.

       Grupul țintă al proiectului va fi selectat din rândul elevilor cu domiciliul în regiunea de dezvoltare Nord-Vest care urmează cursurile unei unități de învățământ cu profil de turism și alimentație. În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice, grupul țintă este reprezentat de:
       – Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/formare profesională – 185 elevi
       – din care persoane de etnie roma – 19 elevi

       Indicatori de rezultat imediat:
4S120 – Persoane (elevi) certificate la încetarea calității de participant – 140 elevi
4S121 – Persoane (elevi) care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant – 39 elevi
4S122 – Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant – 19 persoane

       Data demarării proiectului: 03.08.2020
       Data finalizării proiectului: 02.08.2022

       Valoarea totală a proiectului: 2.371.589,60 lei
       Valoare eligibilă: 2.371.589,60 lei, din care
       Cofinanțare asigurată de Uniunea Europeană: 2.015.851,19 lei
       Cofinanțare Națională: 355.738,41 lei
       Cofinanțare privată: 0 lei

       Principalele probleme care justifică intervențiile propuse în prezentul proiect sunt:
             1. Nevoia de forță de muncă calificată în domeniul turism și alimentație
             2. Nevoia de corelare a competențelor dobândite în timpul școlii cu cerințele pieței muncii.
             3. Nevoia de consiliere și orientare în cariera a tinerilor
             4. Nivelul scăzut al ocupării în rândul tinerilor în Regiunea Nord-Vest.
             5. Gradul ridicat de discriminare în România și lipsa educației în promovarea nediscriminării – tineri discriminați din motive de vârstă, gen, etnie, cetățenie, orientare sexuală.

       SCOP: Creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar din Regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de munca și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și alimentație.

       OBIECTIVE:
OS1 – Creșterea capacității de integrare pe piața muncii pentru 185 de elevi prin implicarea într-un program de consiliere și orientare profesională, respectiv într-un program de sensibilizare-informare privind nediscriminarea și egalitatea de șanse pe piața muncii pe o perioadă de 17 luni
OS2 – Facilitarea tranziției de la educație la piața muncii prin implicarea a 185 de elevi într-un program de practica dezvoltat prin proiect pe o perioadă de 19 luni

       ACTIVITĂȚI
Activitate: A.1 – Management proiect, implementare monitorizare şi raportare
S.A.1.1 – Constituirea echipei de management şi recrutarea echipei de experţi, respectiv elaborarea procedurilor interne (arhivare, raportare tehnică –financiară, achiziţii). Organizarea şi derularea de întâlniri lunare a echipei de management (raportare, actualizarea planificării activităţilor şi alocare sarcini)
Activitatea de constituire a echipei de management și de recrutare a echipei de experți, respectiv de organizare a echipei de management este o activitate transversală necesară pentru asigurarea planificării, implementării și gestionării riscurilor pentru toate celelalte activități și subactivități ale proiectului.

S.A.1.2 – Asigurarea managementului livrabilelor prin elaborarea, gestionarea, îndosarierea și arhivarea documentelor tehnice suport întocmite pe toată durata de implementare a proiectului
Activitatea de asigurare a managementului livrabilelor în toate etapele stadiului implementării face parte din obligațiile de gestiune internă asigurate de echipa pentru minimalizarea riscurilor de implementare. Asigurarea monitorizării interne a gestiunii se va face prin mecanisme de control create în procedurile de lucru. Aspectele ce detaliază elaborarea, gestionarea și arhivarea livrabilelor generate în implementare vor fi discutate în întâlnirile periodice de management și vor fi trasate ca sarcini membrilor echipei pentru etapele viitoare.

S.A.1.3 – Elaborarea unui plan de raportare lunară, a unui plan de monitorizare a activităților și a unui plan de management al riscurilor. Realizarea raportărilor tehnico-financiare și depunerea cererilor de rambursare
Activitatea de creare a unui plan de raportare internă, de monitorizare a activităților și de management al riscurilor este o etapă importantă de asigurare a gestiunii necesare pentru buna implementare a proiectului. Activitatea este importantă având ca rezultat stabilirea, reglementarea și asumarea acestor etape de control intern în implementare.

Activitate: A2 – Organizarea procedurilor de achiziții necesare procurării bunurilor și serviciilor necesare desfășurării proiectului prevăzute în lista achizițiilor

S.A.2.1- Planificarea și actualizarea procedurilor de achiziții necesare procurării bunurilor și a serviciilor necesare desfășurării proiectului prevăzute în lista achizițiilor
Organizarea procedurilor de achiziții necesare procurării bunurilor și a serviciilor necesare desfășurării proiectului în corespondența cu planificarea asumată prin proiect va lua în considerare prevederile legislației de achiziții în vigoare, respectiv ale prevederilor aplicate beneficiarilor publici.

S.A.2.2 – Achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare implementării proiectului
Activitatea de derulare a procedurilor de achiziții de bunuri și servicii necesare implementării va fi o activitate derulată în baza procedurii interne de achiziții având ca încadrare de derulare planul de achiziții pe proiect.

Activitate: A3 – Organizarea activităților de informare și publicitate a proiectului
S.A.3.1–Realizarea și distribuirea materialelor publicitare în vederea asigurării vizibilității proiectului
Activitatea de realizare a materialelor publicitare necesare asigurării informării și publicității proiectului și a finanțării obținute este o activitate obligatorie impusă de cerințele contractului de finanțare și de manualul de vizibilitate al fondurilor structurale 2014-2020.

S.A. 3.2 – Organizarea și susținerea unei conferințe de lansare a proiectului
Activitatea de organizare a unei conferințe de lansare a proiectului necesare asigurării informării și publicității finanțării obținute.

S.A. 3.3 – Promovarea proiectului pe site-ul web al Solicitantului
Pagina web a Solicitantului va fi folosită pentru publicarea tuturor anunțurilor și activităților aflate în derulare în cadrul proiectului și pentru diseminarea aspectelor de reglementare legate de acestea. Site-ul web are scopul de a prezenta public rezultatele produse de elevi, în contextul practicii efectuate în cadrul proiectului general.

S.A 3.4 – Organizarea și susținerea unei conferințe de finalizare a proiectului
Activitatea de organizare a unei conferințe de finalizare a proiectului, necesare asigurării informării și publicității rezultatelor și activităților implementate, este o etapă obligatorie de vizibilitate impusă de cerințele contractului de finanțare și de Manualul de vizibilitate al Fondurilor Structurale 2014-2020.

Activitate: A4- Organizarea și desfășurarea procesului de selecție și validare a grupului țintă
S.A4.1 –Elaborarea şi publicarea spre informare a metodologiei de selecţie a grupului ţintă

Activitatea de elaborare și publicare a metodologiei de selecție a grupului țintă reprezintă o precondiție necesara a fi îndeplinită pentru implementarea tuturor activităților specifice adresabile grupului țintă. În baza metodologiei concepută în cadrul acestei etape vor fi detaliate o serie de aspecte concrete legate de precondițiile de eligibilitate adresabile grupului țintă, etapele înscrierii și intrării în activitățile proiectului, aspectele de documentare și justificare necesare pentru a parcurge etapa de înscriere.
Metodologia de selecție va avea o categorie de prevederi referitoare la criteriile de verificare a eligibilității unei persoane din grupul țintă, va cuprinde o serie de criterii referitoare la eligibilitatea persoanelor selectate, încadrarea acestora în indicatorii acestui apel de proiecte și va permite înscrierea unui număr mai mare de persoane comparativ cu numărul minim țintit, departajarea realizându-se în baza unor criterii de departajare.

S.A. 4.2 – Primirea, evaluarea și selecţia dosarelor de înscriere în grupul ţintă; centralizarea rezultatelor
Activitatea de primire a documentelor de înscriere a grupului țintă în activitățile specifice ale proiectului reprezintă activitatea efectivă de recrutare a persoanelor din grupul țintă vizat prin proiect. Aceasta activitate reprezintă o etapă preliminară în procesul de selecție, fiind necesară pentru efectuarea selecției persoanelor aplicante în proiect. Activitatea va fi susținută și implementata de experții grup țintă împreună cu asistentul manager de proiect și va fi inițiată după diseminarea și publicarea metodologiei de selecție. Înscrierile în program vor fi efectuate conform Metodologiei și va avea criterii clar stabilite pentru selecție.
Programul de practică vizează selecția a 185 beneficiari și alocarea a 185 stagii de practică dedicata elevilor din domeniul turism și alimentație, din regiunea Nord-Vest pe parcursul a 4 semestre de școlarizare. Activitatea va fi desfășurată conform programei oficiale și va viza încadrarea elevilor în programul de practică pentru fiecare an de școlarizare. Activitatea de evaluare a dosarelor va fi efectuată după perioada de finalizare a depunerilor prin asigurarea unor elemente de control, fiind aplicabile o serie de liste de verificare pentru fiecare categorie de grup țintă. Listele de verificare care vor transpune elementele de clasificare din cadrul Metodologiei vor asigura faptul ca fiecare persoană înscrisă va întruni toate cerințele impuse pentru a putea fi selectată ca și grup țintă în cadrul proiectului.
O a doua etapă de verificare desfășurată prin intermediul reglementărilor Metodologiei este reprezentată de o metodă de clasificare a ordinii grupului țintă. Elementele de clasificare sunt necesare pentru stabilirea unui tabel final cu persoanele acceptate în program, clasificarea asigurând și încadrarea în numărul de locuri disponibile.
Criteriile de clasificare folosite pentru departajarea persoanelor selectate în prima etapă din punctul de vedere al conformității dosarului și al îndeplinirii criteriilor de eligibilitate vor fi cele detaliate în Metodologia de selecție:
1. Domiciliul în Regiunea Nord-Vest și apartenența la o unitate de învățământ liceală, profesională sau postliceală cu profil turism-alimentație;
2. Anul de învățământ în care se afla elevul, având prioritate elevii din anii terminali;
3. Încadrarea în grupurile defavorizate menționate la indicatorul de realizare conform procentelor asumate (19 participanți de etnie romă);
4. Media generala pentru semestrul anterior;
5. Data înscrierii în grupul țintă.
Activitatea de evaluare și selecție finală a grupului țintă va fi materializată prin întocmirea rapoartelor de evaluare și centralizarea propunerilor de selecție pentru programul de practică. În cazul în care o persoana își va retrage dosarul de înscriere din diverse motive, se va organiza o noua sesiune de înscrieri și evaluare a dosarelor aplicanților.

Activitate: A5. Furnizare servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi
S.A.5.1 – Furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională

Activitatea de furnizare a serviciilor de orientare și consiliere profesională este o activitate susținută de o firmă subcontractată acreditată și specializată în acest domeniu și vizează implementarea unui proces de asistare specializată a elevului selectat din grupul țintă în momentele importante ale traseului său educațional și profesional, prin furnizarea de informații precise și susținerea sa în luarea deciziilor care îi afectează evoluția ulterioară pe planul carierei.
Activitatea de orientare și consiliere profesională constituie un ansamblu de servicii acordate persoanelor selectate din grupul țintă care au ca scop:
a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
b) evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;
c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acesta a deciziei privind propria carieră;
d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.
Activitatea de consiliere privind piața muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea şi autoevaluarea se realizează prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuală și de grup în vederea facilitării căutării unui loc de muncă. Vor beneifia de aceste servicii toți cei 185 membri ai grupului țintă.

S.A.5.2 – Susținerea sesiunilor de sensibilizare cu privire la discriminarea socio-profesională
Activitatea vizează susținerea unor prezentări de grup și de discuții interactive în vederea promovării principiilor egalității de șanse și a nediscriminării în mediile sociale și profesionale. Acesta va asigura materiale de prezentare care sa abordeze subiecte relevante pentru obiectivul integrării pe piața muncii care să dezvolte aspecte legate de egalitatea de gen la locul de muncă, egalitatea de șanse pe piața muncii, etica la locul muncii, metode comportamentale pentru asigurarea principiului nediscriminării la locul de muncă, situații comune la locul de muncă, abordări adecvate în situații de discriminare.
Vor fi organizate sesiuni de tip workshop pentru minim 10-11 elevi din grupul țintă în fiecare an de școlarizare, respectiv un total de minim 18 sesiuni pe toata perioada de implementare a proiectului, activitățile urmând a fi desfășurate după finalizarea selecției grupului țintă la locația de implementare a proiectului. Pe tot parcursul proiectului, pe durata celor 4 semestre de școlarizare vor fi susținute 36 de ore de activitate de tip workshop de sensibilizare cu privire la abordarea discriminării în societate și la locul de muncă.

Activitate: A6 – Furnizarea de servicii de stagii de practică în organizațiile partenere
S.A.6.1– Pregătirea procedurală a organizării stagiilor de practică

În vederea asigurării unui cadru organizațional transparent și egal, Solicitantul va întocmi și respecta o procedură internă proprie cu privire la organizarea practicii în cei doi ani de școlarizare vizați prin intermediul proiectului. Aspecte reglementate: stabilirea mecanismelor de selecție a partenerilor de practică, a stagiilor de colaborare cu aceștia, a mecanismelor de monitorizare din timpul relației contractuale cu aceștia, a metodelor de evaluare a implementării stagiilor și a impactului final obținut.

S.A. 6.2 – Organizarea și derularea stagiilor de practică
Va fi realizat procesului de selecție a partenerilor de practică și semnarea convențiilor de practică între unitățile de învățământ și organizațiile selectate ca parteneri. Experții stagii de practica vor organiza întâlniri cu reprezentanții firmelor din domeniul turismului și alimentației, clarificând implicațiile participării în proiect în calitate de parteneri de practică și, în funcție de posibilitățile acestora, selectarea lor ca parteneri. Experții stagii de practică vor colecta expresiile de interes ale elevilor și vor transmite datele de contact către organizațiile partenere pentru asigurarea comunicării între aceștia. Procesul de intervievare și selecție efectivă a elevilor va fi asigurat de Experții stagii de practica și se va materializa prin acceptarea la practică în cadrul organizației partenere în calendarul propus de entitatea parteneră.
Ca urmare a participării grupului țintă la activitatea de orientare și consiliere profesională, și ca urmare a parcurgerii etapelor de organizare și alocare a elevilor la organizațiile partenere, 185 de elevi din profilele de studii aferente specializărilor din domeniul turismului și alimentației publice vor susține pe parcursul a 2 ani de școlarizare în cele 4 semestre vizate stagii de practică profesională în conformitate cu prevederile Legii 258/2007, Ordinului MEN nr. 3539/2012, Ordinului nr. 2.004/9.08.2018, Ordinului 3539/14.03.2012, Ordinului 4798/31.08.2017. Stagiile de practică vor fi desfășurate sub supervizarea Tutorilor de practică care vor fi responsabili pentru instruirea practică a elevilor, prezentarea metodelor de lucru și a normelor de siguranță, precum și de asistarea lor în desfășurarea activităților din cadrul stagiilor. Activitatea va presupune și asigurarea respectării și aplicării mecanismelor de monitorizare din partea cadrelor didactice supervizoare în privința evoluției aptitudinilor elevilor participanți, dar și în privința activității derulate de Tutorii de practică.
Toți elevii participanți la stagiile de practica vor putea beneficia de o bursă de 600 de lei la încheierea stagiului.
De asemenea, în funcție de criterii prestabilite, primii 12 elevi vor participa, suplimentar față de stagiile obligatorii prin planul de studiu, la ateliere de practica organizate în afara țării. Astfel, primii 6 elevi vor participa la ateliere în Reunion, iar următorii 6 la ateliere organizate în Italia, în colaborare cu organizații din mediul privat din domeniul turismului și alimentației din locațiile respective. Aceste parteneriate vor fi încheiate în perioada de implementare a proiectului, ulterior stabilindu-se locațiile exacte de derulare a atelierelor. Atelierele de practica se vor desfășura pe o perioadă de 14 zile. Fiecare dintre cele 2 grupuri va fi însoțit de câte o persoană din partea Solicitantului, al cărei rol va fi de asigurare a bunei desfășurări a atelierelor.

S.A. 6.3 – Monitorizarea și evaluarea implementării stagiilor de practică și a impactului obținut
Activitatea de monitorizare și evaluare a implementării stagiilor de practică este o acțiune continuă comună derulată, coordonată și gestionată de Experții stagii de practică, sub supervizarea Managerului de Proiect. Activitatea are ca scop asigurarea unui mecanism de monitorizare din partea persoanelor implicate pentru analiza evoluției aptitudinilor elevilor participanți. Tutorii de practică vor avea obligația menținerii unei fișe de prezenta a elevului la organizația parteneră pentru asigurarea controlului calendarului și a instruirii orelor alocate, care va fi verificata de Experții de stagii de practică. La finalul parcurgerii orelor de practica Tutorii vor întocmi un raport de evaluare a practicantului, un mecanism de monitorizare și evaluare util în relația cu cadrele didactice supervizoare. Cadrele didactice supervizoare din unitățile de învățământ vor utiliza ca și mecanism de monitorizare lista de prezență pentru întâlnirile cu elevii aflați în domeniul de specialitate propriu și procese verbale de întâlnire cu Tutorii de practică și elevii pentru verificările la locația de desfășurare a practicii. Aceste aspecte justificative împreună cu documentele suport de gestiune a practicii vor constitui documentația de monitorizare și evaluare a elevului cu privire la derularea practicii, care va fi verificată de Experții stagii de practică.
Activitatea de evaluare a stagiului de practică pentru fiecare elev se va materializa prin activitatea Tutorilor de practică, activitate susținuta după finalizarea activităților efective de practică derulată printr-o sesiune de evaluare care va consta într-un interviu și o analiza a activității prestate de elevul care a finalizat programul de practică.
Dosarul de practică va conține: Acord de practică, Convenție cadru de practică, portofoliu de practică, caiet de practică al elevului, fișa de autoevaluare a elevului, fișa de prezență a elevului, raport de evaluare a practicantului din partea Tutorilor de practică, fișa de evaluare a practicantului din partea cadrului didactic supervizor, liste prezență întâlniri cadre didactice supervizoare-elev-Tutore, proces verbal întâlnire cadru didactic supervizor-elev, calendar individual de alocare a stagiului de practică. Dosarul va fi verificat de Experții stagii de practică și avizat de Managerul de Proiect.
De asemenea, în cadrul acestei activități va fi implicat un Expert Competențe Transversale care, pe tot parcursul activității, va colecta feedback-ul de la elevii implicați, precum și de la companiile partenere (prin personalul implicat în stagiile de învățare la locul de muncă și alte persoane care vor interacționa cu elevii) și unitățile de învățământ cu care se vor semna convențiile de practică (cadre didactice, membrii ai conducerii unităților de învățământ). Acesta va corobora feeedback-ul colectat, realizând o analiză comună atât a nevoilor angajatorilor din mediului privat din domeniul turismului și alimentației, cât și a mediului educațional (unități de învățământ, cadre didactice implicate, elevi). Expertul Competențe Transversale va utiliza această analiză pentru a concepe o propunere de politică publică pe care, la finalul proiectului, o va transmite către unitățile de învățământ și Ministerul Educației, în scopul îmbunătățirii aplicabilității practice a curriculumului școlar, astfel încât acesta să răspundă la nevoile pieței muncii și să faciliteze integrarea elevilor în cadrul acesteia.

– 1 echipă de proiect angajată, 14 dosare de personal întocmite și arhivate
– 96 de întâlniri de management susținute
– 1 Management al livrabilelor implementării proiectului asigurat
– 3 planuri realizate: 1 plan de monitorizare, 1plan de raportare,1 plan de management al riscurilor,
– 8 Cereri de rambursare și raportările tehnico-financiare întocmite și transmise

– 1 plan al achizițiilor de proiect realizat și actualizat permanent
– 8 proceduri de achiziții derulate
– materiale publicitate realizate și distribuite (3 roll-up-uri, 30 afișe A3, 500 flyere, 100 mape, 100 pixuri)
– 1 Conferință de lansare organizată
– promovarea proiectului pe site-ul web al Solicitantului realizată
– 1 conferință de finalizare proiect organizată
– 1 metodologie de selecție a grupului țintă întocmită și diseminată
– 185 de dosare de înscriere ale grupului țintă validate
– 185 de persoane selectate pentru participarea la activități
– 185 de persoane din grupul țintă care au participat la activitatea de orientare și consiliere profesională, 185 de teste individuale de evaluare psiho-profesională aplicate, 185 de dosare individuale de informare și consiliere profesională realizate
– 185 de persoane din grupul țintă care au participat la sesiuni de sensibilizare cu privire la egalitatea de șanse și nediscriminare
– 1 procedură de organizare a stagiilor de practica care include instrumentele de lucru necesare organizării și realizării stagiilor, întocmită și diseminată
– Convenții de practică cu angajatori încheiate
– 2 calendare de desfășurare a practicii întocmite
– 185 stagii de practică individuale susținute, 185 burse a cate 600 de lei oferite
– 185 de dosare de practică întocmite, 185 de evaluări efectuate finalizate

Echipa de proiect este formată din:

  • Manager de proiect;
  • Expert GT teren
  • Expert GT birou
  • 2 Experți Stagii de practică
  • Expert sesiuni de sensibilizare
  • Expert competențe transversale
  • 6 Tutori de practică

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum

Adresa: Gilău, str. A, Bl I1, parter, ap. 1, jud. Cluj

Tel. 0728146123

Email: practica_elevi@napocaporolissum.ro

Contact

Asociația GAL Napoca Porolissum Birou: Gilău, strada A, bl. I1, parter, ap.1, jud. Cluj
0728146123

practica_elevi @napocaporolissum.ro

CONTACT

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum

Adresa: Gilău, str. A, Bl I1, parter, ap. 1, jud. Cluj

Tel. 0728146123

Email: practica_elevi@napocaporolissum.ro

POCU/633/6/14/130626/30.07.2020